Home

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ENTREEBEWIJZEN EVENEMENTEN LIVE IN EUROPE B.V. KvK-nummer 57796661

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden Entreebewijzen Evenementen (hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen LIVE IN EUROPE B.V. (hierna te noemen: “LIE”) en degene die een entreebewijs ter zake een door LIE georganiseerd evenement koopt (hierna te noemen: de “bezoeker”). Deze Algemene Voorwaarden gelden ook indien deze overeenkomsten tot stand komen via een door LIE voor het betreffende evenement ingeschakelde officiële ticketingorganisatie.
1.2 Onder evenement wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: een georganiseerde gebeurtenis van muzikale, culturele, sportieve en/of recreatieve aard en/of andere manifestatie in de ruimste zin des woords.
1.3 Onder locatie waar het evenement wordt gehouden wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de feitelijke locatie van het evenement evenals alle gebieden, ruimten, velden etc. daaromheen die deel uitmaken van het complex waarbinnen het evenement gehouden wordt.
1.4 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover LIE zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.
1.5 De toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de bezoeker wordt door LIE uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.6 De nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
1.7 Op de overeenkomst zijn eveneens van toepassing de Algemene Voorwaarden van de door LIE voor het betreffende evenement ingeschakelde ticketingorganisatie. In geval van strijdigheid prevaleren de Algemene Voorwaarden van LIE.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst terzake entreebewijzen
2.1 De overeenkomst inzake het bezoeken van een evenement tussen LIE en de bezoeker komt tot

stand op het moment dat de bezoeker een entreebewijs voor het evenement bij LIE dan wel een door LIE ingeschakelde ticketingorganisatie koopt.
2.2 Een entreebewijs kan bestaan uit een door LIE verstrekt document of een door LIE verstrekte barcode. Deze barcode is een unieke code.

2.3 Het entreebewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.
2.4 De entreebewijzen zijn en blijven eigendom van LIE. Uitsluitend entreebewijzen die zijn aangeschaft bij LIE of door LIE ingeschakelde of erkende ticketingorganisaties worden door LIE als geldig erkend.
2.5 Het entreebewijs geeft de houder recht op bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het entreebewijs die het entreebewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang. LIE mag ervan uitgaan dat de houder van dit entreebewijs ook de rechthebbende (de bezoeker) daarop is. LIE is niet gehouden ten aanzien van geldige entreebewijzen nadere controle te verrichten. De bezoeker dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door LIE dan wel door een via LIE ingeschakelde ticketingorganisatie verstrekt entreebewijs.

2.6 Vanaf het moment dat het entreebewijs aan de bezoeker ter beschikking is gesteld rust derhalve op de bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het entreebewijs.

2.7 Eenmaal gekochte entreebewijzen worden niet door LIE teruggenomen en kunnen niet worden geruild. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op entreebewijzen. Evenmin vindt restitutie van het aankoopbedrag of reserveringskosten plaats, tenzij in deze Algemene Voorwaarden anders wordt bepaald.

2.8 Alleen aanschaf bij de door LIE erkende ticketingorganisaties of bij LIE garandeert de geldigheid van het entreebewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de bezoeker.
2.9 Het entreebewijs dat bestaat uit een barcode wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan de bezoeker verstrekt. Indien de bezoeker ervoor heeft gekozen het entreebewijs op deze wijze te ontvangen dient de bezoeker ervoor zorg te dragen dat dit entreebewijs via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. LIE kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte entreebewijs noch de ontvangst van het entreebewijs garanderen.

2.10 LIE behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren entreebewijzen. De bezoeker is alsdan verplicht om zich aan het door LIE gestelde maximum te houden.
2.11 Indien de bezoeker niet tevreden is over de door LIE geleverde diensten kan bezoeker binnen 14 dagen na het evenement schriftelijk (of via e-mail) zijn/haar klacht indienen onder de vermelding van zijn/haar klantnummer en/of ordernummer. Klachten die na 14 dagen worden ingediend worden niet in behandeling genomen. Klachten die niet door de originele bezoeker (degene die een entreebewijs ter zake een door LIE georganiseerd evenement koopt) worden ingediend worden tevens niet in behandeling genomen. LIE streeft er naar de klacht binnen zes weken te hebben afgehandeld.

Artikel 3 – Verbod doorverkoop e.d.
3.1 De bezoeker is gehouden om het entreebewijs voor een evenement voor zichzelf te houden; het is de bezoeker niet toegestaan entreebewijzen voor een evenement op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ten verkoop aan te bieden of voor commerciële doeleinden aan derden aan te bieden of te verstrekken.
3.2 De bezoeker is jegens LIE gehouden om op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het evenement en ieder onderdeel daarvan.
3.3 De bezoeker die zijn entreebewijs niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt is verplicht om de aan hem als bezoeker opgelegde verplichtingen zoals verwoord in voorgaande leden van dit artikel ook op te leggen aan degene aan wie hij het entreebewijs ter beschikking stelt en staat er jegens LIE voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen. LIE kan besluiten om entreebewijzen voor een evenement op naam (gepersonaliseerd) te verkopen. In dat geval is het entreebewijs niet overdraagbaar en heeft – in afwijking van het hiervoor bepaalde – slechts de bezoeker toegang. LIE is gerechtigd (maar niet verplicht) om de identiteit van de houder van het entreebewijs te controleren om vast te stellen of deze overeenkomt met de naam van de bezoeker, en voor zover deze niet overeenkomt, om de houder de toegang tot het evenement te weigeren.

3.4 Indien de bezoeker zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de bezoeker een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding aan LIE verschuldigd en € 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voortduurt, onverminderd het recht van LIE om van de bezoeker bovendien nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.

Artikel 4 – Toegang, verblijf en veiligheid
4.1 De bezoeker is verplicht, indien daarom verzocht, mee te werken aan fouillering en onderzoeken van de meegevoerde (hand)bagage voorafgaand of tijdens de duur van het evenement.
4.2 De bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd entreebewijs zowel vóór aanvang als tijdens het evenement en zolang hij zich op de locatie waar het evenement wordt gehouden bevindt. Hij is verplicht om op verzoek van de exploitant van de locatie waar het evenement wordt gehouden het ordepersoneel en andere bevoegden zijn entreebewijs te tonen.
4.3 Gedurende zijn verblijf op de locatie dient de bezoeker zich te gedragen in overeenstemming met de geldende normen voor wat betreft de openbare orde, goede zeden en fatsoen. Voorts is de bezoeker gehouden zich te gedragen conform de door LIE gehanteerde huisregels betrekking hebbend op het betreffende evenement, evenals de door de exploitant van de locatie gehanteerde huisregels. De bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door de als zodanig herkenbare functionarissen van LIE (waaronder begrepen maar niet beperkt tot het ordepersoneel, brandweer en andere bevoegden) dan wel exploitant van de locatie gegeven voorschriften en/of aanwijzingen en instructies op te volgen.
4.4 De bezoeker is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van het evenement als bij bestellen van het entreebewijs, zich te identificeren om LIE onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd jonger dan 18 jaar.
4.5 Het is verboden tassen en rugzakken mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt. Hiervan zijn in beginsel uitgezonderd handtassen niet groter dan A4 formaat. Tassen en rugzakken die hier niet aan voldoen, worden niet in bewaring genomen.
4.6 Het is verboden foto-, film- en andere opnameapparatuur (anders dan een mobiele telefoon) mee te nemen naar de locatie waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname voor de duur van het evenement. Registratie van het evenement in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids-, en/of beeldopnamen, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma (-boekje), posters en andere drukwerken. Alle zodanige registraties zullen in beslag worden genomen en zonder meer worden vernietigd.
4.7 Het is bezoekers niet toegestaan (huis)dieren, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen, (hard)drugs, alcoholhoudende dranken, lachgas en etenswaren in welke verpakking dan ook mee te nemen naar de locatie waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken al dan niet zonder teruggave.
4.8 Het is de bezoeker niet toegestaan, tenzij hij/zij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van LIE heeft verkregen, op de locatie goederen van welke aard dan ook te koop of te ruil aan te bieden, dan wel deze kosteloos aan derden te verschaffen.
4.9 Indien de bezoeker na het betreden van de locatie waar het evenement plaatsvindt, deze locatie verlaat, verliest het entreebewijs zijn geldigheid.

4.10 Voor alle door LIE ten gevolge van het overtreden van de in dit artikel gestelde geleden schade zal de bezoeker aansprakelijk zijn.

Artikel 5 – Rechten van LIE
5.1 Bij overtreding door de bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze Algemene Voorwaarden is LIE gerechtigd het entreebewijs ongeldig te maken of bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren/te ontzeggen of de bezoeker te verwijderen, zonder dat de bezoeker recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het entreebewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan LIE, al dan niet via een ticketing organisatie, heeft voldaan.

5.2 LIE is gerechtigd, zonder opgave van redenen, bezoeker de (verdere) toegang tot de locatie te weigeren of van de locatie te (doen) verwijderen indien een bezoeker zich niet gedraagt, d.w.z. hinderlijk, storend, wangedrag vertoont (zie ook artikel 4.3.) dan wel indien LIE dit redelijkerwijs noodzakelijk acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement. De bezoeker heeft in dat geval geen recht op vergoeding van het aankoopbedrag van het entreebewijs.

5.3 Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het entreebewijs is LIE gerechtigd de houder van dit entreebewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de bezoeker c.q. de houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.
5.4 De artiest en LIE zijn gerechtigd om van het evenement beeld- en/of geluidsopnamen te (laten) maken en deze beelden te gebruiken (voor promotiedoeleinden) voor zichzelf of ten behoeve van hun partners of sponsors. Hieronder wordt tevens begrepen de (camera)registratie in het kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid op de locatie. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

5.5. LIE is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen voorafgaand aan of tijdens een evenement bezoekers te verplaatsen naar andere stoelen en/of vakken binnen dezelfde ticketing categorie. Indien een bezoeker wordt verplaatst naar een stoel en/of vak met een hogere ticketing waarde dan zijn aan deze verplaatsing voor de bezoeker geen kosten verbonden.

5.6 Het is LIE toegestaan om per evenement aanvullende (veiligheids)maatregelen te treffen. LIE zal de invoer van dergelijke maatregelen tijdig bekendmaken en communiceren richting de bezoeker, bijvoorbeeld door het versturen van een mailing en/of het plaatsten van een bericht op de website van de locatie. Het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de bezoeker om van dergelijke aanvullende maatregelen op de hoogte te zijn.

Artikel 6 – Overmacht
6.1 Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords heeft LIE het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.
6.2 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt mede (maar niet beperkt tot) verstaan: elke van de wil van LIE onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst tussen LIE en de bezoeker reeds als mogelijkheid te voorzien die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: a. annulering door artiest om welke reden dan ook; b. oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, epidemieën, oproer, rellen, terreur en terreurdreiging; c. optreden van politie en/of brandweer; d. werkstaking; e. transportmoeilijkheden; f. brand; g. andere ernstige storingen in LIE en/of op de locatie; h. weersomstandigheden; i. om welke reden dan ook niet functionerend openbaar vervoer; j. de omstandigheid dat een evenement vanwege het feit dat de voor het evenement benodigde vergunningen niet zijn verleend c.q. deze zijn ingetrokken geen doorgang kan vinden, dan wel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden.
6.3 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door LIE wordt geannuleerd zal LIE uitsluitend verplicht zijn aan de bezoeker de vergoeding te restitueren welke vermeld staat op het entreebewijs, ongeacht welke prijs de bezoeker voor het entreebewijs heeft betaald. Restitutie vindt binnen redelijke termijn na de geannuleerde datum plaats via de door LIE ingeschakelde ticketingorganisatie, of indien het entreebewijs rechtstreeks van LIE is gekocht bij LIE, na overhandiging van een geldig en onbeschadigd entreebewijs voor het (geannuleerde) evenement door de bezoeker aan deze ticketing organisatie of LIE, afhankelijk van waar het entreebewijs is gekocht. Overige schade (waaronder reis- en verblijfskosten) wordt niet vergoed. Evenmin kan de bezoeker aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.
6.4 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door LIE wordt verschoven

naar een andere datum blijft het entreebewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de bezoeker het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn entreebewijs in te leveren, afhankelijk van waar hij het entreebewijs heeft gekocht, bij LIE of de door LIE ingeschakelde ticketingorganisatie tegen restitutie van de vergoeding welke op het entreebewijs is vermeld, ongeacht welke prijs de bezoeker voor het entreebewijs heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de bezoeker tijdig een geldig en onbeschadigd entreebewijs aan LIE of de door LIE ingeschakelde ticketingorganisatie, wederom afhankelijk van waar hij het entreebewijs heeft gekocht, overlegt. Indien het evenement verplaatst is naar een latere datum kan de bezoeker geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde vergoeding, indien hij het betreffende entreebewijs niet heeft ingeleverd, afhankelijk van waar hij het entreebewijs heeft gekocht, bij LIE of de door LIE ingeschakelde ticketingorganisatie binnen vier weken na de verplaatste datum waarop het evenement plaatsvindt. Indien het evenement is verplaatst naar een eerdere datum dan vermeld op het entreebewijs vervalt het recht van de bezoeker op teruggave van de vergoeding als hij zijn entreebewijs niet binnen vier weken na de (oude) datum zoals vermeld op het entreebewijs, inlevert, afhankelijk van waar hij het entreebewijs heeft gekocht, bij LIE of de door LIE ingeschakelde ticketingorganisatie.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid LIE
7.1 Indien LIE jegens de bezoeker gehouden is tot vergoeding van door de bezoeker geleden schade,

is LIE gehouden slechts de schade te vergoeden voor een bedrag van maximaal tweemaal de ticketprijs zoals vermeld op het entreebewijs van het evenement dat tot de schade heeft geleid. Indien de aansprakelijkheid voor de schade onder een verzekering is gedekt en deze verzekering gaat over tot uitkering in een specifiek geval, zal de aansprakelijkheid van LIE dat geval in geen geval hoger zijn dan de uitkering die onder de verzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico van LIE onder de betreffende verzekering. De aansprakelijkheid van LIE wordt in ieder geval (maar niet uitsluitend) uitgesloten voor: a. schade ontstaan door het betreden van de locatie waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement aan bijvoorbeeld gehoor en/of gezichtsvermogen en andere lichamelijke stoornissen, genoemd betreden en bijwonen geschiedt door de bezoeker voor eigen risico; b. LIE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door LIE ingeschakelde derden zoals leveranciers, huurders/pachters van delen van de locatie en de door deze derden ingeschakelde personen; c. schade ten gevolge van het niet opvolgen door de bezoeker van door LIE ingeschakelde functionarissen gegeven instructies en van het niet naleven van algemene normen van openbare orde, veiligheid en fatsoen; d. schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de bezoeker toebehorende en naar de locatie meegebrachte goederen; e. schade van de bezoeker die is ontstaan door verlies of beschadiging van het entreebewijs; f. (gevolg)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en eindtijden van het evenement; g. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers van het evenement; h. schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek, enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan LIE houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van LIE staat; i. gevolgschade en indirecte (bedrijfs)schade aan de zijde van de bezoeker. 7.2 LIE zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de bezoeker en/of derden mocht ontstaan. Aanvangstijden zoals vermeld op entreebewijzen zijn onder voorbehoud. De bezoeker is gehouden om regelmatig te controleren (via de website of andere communicatiekanalen van LIE) of de aanvangstijd ongewijzigd is.

7.3 LIE is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma. LIE is evenmin aansprakelijk voor wijzigingen in het programma van festivals.
7.4 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van werknemers van LIE en/of door LIE ingeschakelde derden.

7.5 De in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet voor LIE indien haar ter zake van het ontstaan van de schade opzet of bewuste roekeloosheid valt te verwijten.

Artikel 8 – Persoonsgegevens
8.1 LIE verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar websites conform haar privacy statement en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voornoemd privacy statement is beschikbaar via www.liveineurope.nl/privacy.
Artikel 9 – Slotbepalingen 9.1 LIE is gerechtigd om de Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal LIE de klant tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen.
9.2 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de bezoeker en LIE bestaat is Nederlands recht van toepassing.
9.3 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen LIE en de bezoeker of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. LIE is te allen tijde bevoegd een andere wettelijk bevoegde rechter aan te wijzen.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKELEN LIVE IN EUROPE B.V. KvK-nummer 57796661

9.1 Naast toegangsbewijzen evenementen verkoopt LIE in haar online webshop artikelen zoals cd’s, die via’ www.liveineurope.nl/shop’ kan worden bezocht.

TOEPASSELIJKHEID

9.1 Op alle met LIE gesloten koopovereenkomsten, al dan niet tot stand gekomen met gebruikmaking van de webshop ‘www.liveineurope.nl/shop’, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

9.2 Het plaatsen van een bestelling impliceert aanvaarding van de algemene voorwaarden van Live in Europe

9.3 Indien van één van deze voorwaarden wordt afgeweken, hetgeen enkel mogelijk is met schriftelijke instemming van Live in Europe, blijven de overige voorwaarden onverkort van kracht.

ARTIKELEN

9.4 De artikelen (vooralsnog cd’s) zijn in goede staat verkerende cd’s compleet met toebehoren.

OVEREENKOMST

9.5 Er is sprake van een perfecte (koop)overeenkomst als een bestelling wordt geplaatst via het bestelsysteem op de website van Live inE urope of via het verzenden van een e-mail aan Live in Europe met het verzoek één of meerdere cd’s te leveren.

PRIJZEN

9.6 De door Live in Europe gehanteerde verkoopprijzen zijn inclusief BTW en exclusief portokosten

9.7 De betaling dient binnen de betalingstermijn op de door Live in Europe aan te geven wijze te

zijn voldaan voordat tot verzending van de bestelde cd’s wordt overgegaan.

9.8 Hoewel er met grote zorg naar gestreefd wordt zulks te voorkomen, kunnen fouten op de website voorkomen. Indien er een fout in een prijs is gemaakt, is Live in Europe niet verplicht de betreffende cd voor die prijs te leveren, maar wordt de koper alsnog in de gelegenheid gesteld om de cd tegen de correcte prijs te kopen.

LEVERING & VERZENDKOSTEN

9.9 De bestelling wordt verpakt in een envelop en beschermend noppenfolie (bubbeltjesfolie).

9.10 Op het moment dat de bestelling wordt verzonden ontvangt koper daarvan een verzendbevestiging per email.

9.11 Verzekerd of aangetekend verzenden vindt alleen op verzoek plaats, tegen berekening van de meerkosten.

9.12 Live in Europe zal in de week na ontvangst van de koopsom verzenden. In het uitzonderlijke geval dat deze termijn niet haalbaar is, zal de koper hiervan op de hoogte worden gesteld.

9.13 Indien de bestelling door de standaard brievenbus gaat, wordt deze per gewone post verzonden. In andere gevallen wordt gebruik gemaakt van de pakkettenservice van Post NL

waarbij de bestelling in Nederland traceerbaar is.

9.14 NovioMusic is niet aansprakelijk voor schade aan of zoekraken van poststukken door PostNL.

9.15De verzendkosten worden op de website van Live in Europe vermeld. De door PostNL gehanteerde tarieven worden gevolgd.

9.16 De verzendkosten worden automatisch berekend en bij het afrekenen in rekening gebracht.

9.17 Een bestelling wordt niet verzonden, indien deze niet compleet verzonden kan worden, bijvoorbeeld in het geval dat één van de bestelde cd’s niet (meer) voorradig is. Van deze omstandigheid wordt de koper alsdan in kennis gesteld.

9.18 Indien de bestelling niet kan worden verzonden binnen de sub 9.12 omschreven termijn, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd op gronden omschreven in sub 9.17, is koper gerechtigd de bestelling te annuleren. Live in Europe zal in dat geval per bankoverschrijving voor restitutie van het door koper betaalde bedrag zorgdragen.

9.19 Levering vindt plaats op het door de koper opgegeven adres.

BETALING & BETALINGSTERMIJN

9.20 Na het plaatsen van een bestelling wordt een bevestiging per e-mail verzonden, met daarin

vermeld de totale kosten, inclusief verzendkosten.

9.21 Het totale bedrag (inclusief de verzendkosten) dient binnen 8 dagen na de bestelling op de rekening van Live in Europete zijn bijgeschreven.

9.22 De koopovereenkomst is van rechtswege ontbonden als het totaalbedrag niet binnen de hiervoor bedoelde termijn door Live in Europe is ontvangen.

9.23 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering op de bankrekening van Live in Europe

9.24 De volgende betalingsmethoden worden geaccepteerd:

  1. Bankoverschrijving op bankrekening: IBAN
    BIC: ABNANL2A t.n.v. Live in Europe BV, onder vermelding van het bestelnummer.
  2. Paypal.
  3. iDEAL
  4. Bancontact/ Mister Cash
  5. Belfius
  6. EPS
  7. Giropay
  8. ING homepay

NL88ABNA0455878218

9. Maestro
10. Mastercard 11. Overbooking 12. Sofort Banking 13. VISA

RETOURNEREN

9.25 Retourneren van (een gedeelte van) de bestelling is mogelijk. Koper dient Live in Europe hiervan binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling per e-mail (info@liveineurope.nl) in kennis te stellen.

9.26 De verzendkosten bij retourneren zijn voor rekening van de koper.

9.27 LiveinEurope zal in het sub 9.25 omschreven geval het te restitueren bedrag (de door koper betaalde koopsom of gedeelte daarvan) binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling aan koper terugbetalen.

ANNULEREN

9.28 Annulering van een bestelling door koper is mogelijk tot het moment van verzending. Koper dient in dat geval een annuleringsbericht aan info@liveineurope.nl te laten uitgaan, met

vermelding van het bestelnummer.
9.29 De annulering zal door Livein Europe per e-mail worden bevestigd.

9.30 Indien nodig of gewenst is Live in Europe gerechtigd een bestelling te annuleren. Alsdan wordt koper daarvan zo snel mogelijk per e-mail geïnformeerd, zulks teneinde zoveel mogelijk te voorkomen dat annulering door Live in Europe en betaling door koper elkaar kruisen. Indien de koopsom alsdan inmiddels is betaald wordt de koopsom door Live in Europe gerestitueerd.

9.31 Live in Europe streeft naar optimale tevredenheid bij haar kopers. Mocht er desalniettemin een reële klacht zijn, dan zal Live in Europe in overleg met koper naar een passende oplossing te zoeken

PRIVACY

9.32 De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van de bestelling.

9.33 Persoonlijke gegevens worden zonder toestemming niet aan derden verstrekt en zullen vertrouwelijk worden behandeld.

AANSPRAKELIJKHEID

9.34 Live in Europe is slechts aansprakelijk voor (ge- of vervolg)schade die te wijten is aan haar

opzet of grove roekeloosheid.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.35 Alle rechten van intellectuele eigendom van de weergegeven informatie, afbeeldingen, software, of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite of promotie van Live in Europe berusten bij Live in Europe

9.36 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële methoden en concepten.

WIJZIGINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN

Live in Europe behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de verkoopcondities en deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd aan te vullen en/of te wijzigen. Daarvan zal aanstonds melding gemaakt worden.